Kalendarium imprez  

kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

Plan pracy

Szczegóły

Plan pracy świetlicy wiejskiej w okresie zorganizowanych zajęć wakacyjnych Wyszewo 2017

DATA

TEMATYKA ZAJĘĆ/WYJAZDÓW

CELE SZCZEGÓŁOWE

Poniedziałek

03.07.2017

 

 

 

Dzień organizacyjno - integracyjny

 

Pogadanka – zachowuj się bezpiecznie w czasie wyjść i zabaw

 

Szlakiem przygód młodych podróżników

Rajd rowerowy do świetlicy w Manowie

-przywitanie dzieci;

- zapoznanie z programem zajęć  i regulaminem;

- integracja grupy poprzez lepsze poznanie siebie nawzajem;

-zapewnienie uczestnikom możliwie najkorzystniejszych warunków aktywnego i radosnego wypoczynku;

- poprawienie stanu zdrowia;

- integracja;

- wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody;

-odczuwanie przyjemności w obcowaniu z przyrodą.

Wtorek

04.07.2017

„Lukrecja” pracowania artystyczna- warsztaty cukiernicze dla dzieci

-rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, zapachu, dotyku, wzroku;

-kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania;

-wdrażanie do zachowania porządku podczas pieczenia pierników; ·- pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej w czasie dekorowania pierników.

Środa

05.07.2017 r.

Pomerania Fun Park”- wyjazd do Dygowa

- wspólne spędzenie czasu wolnego,

- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni;

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;

- integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Czwartek

06.07.2017 r.

Warsztaty

Ozdabiamy szkatułki metodą decoupage

 

 

 

Zajęcia profilaktyczne cz. I- „Zachowaj trzeźwy umysł”

- rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych wychowanków;

- kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień;

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;

- rozwijanie wyobraźni;

- promocja zdrowia;

-dzielenie się informacjami  o wpływie nikotyny na organizm człowieka;

-przekazanie informacji o sposobach oddziaływania nikotyny na organizm człowieka,

-wyrażania swoich myśli i uczuć  w formie prac plastycznych.

Piątek

07.07.2017 r.

Radośnie i aktywnie spędzamy dzień - zabawa terenowa  „ Leśne podchody”

 -integracja dzieci;

- rozwijanie umiejętności kulturalnej zabawy i dobrej współpracy w grupie;

 - rozwijanie sprawności fizycznej  i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

 - przyjęcie otwartej postawy na podejmowanie i rozwiązywanie wyznaczonych zadań.

Poniedziałek

10.07.2016 r.

Zajęcia biblioteczne wspólnie z p. Hanną Psiuch z Biblioteki z Bonina

- rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych wychowanków;

- kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień;

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;

- rozwijanie wyobraźni;

- zdobywanie wiedzy;

- rozwijanie kreatywności;

- rozwijanie twórczości literackiej  i plastycznej;

- odprężenie;

- wyciszenie;

- wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych.

Wtorek

11.07.2016 r.

Wycieczka do fabryki bombek w Nacławiu

 

 

 

 

-zwiedzanie fabryki,   zwiedzanie i poznanie miejsc związanych z pracą;

- rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej - rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej

-zapoznanie z procesem powstawania ozdoby choinkowej - rozwijanie wyobraźni dziecięcej;

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;

- integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Środa

12.07.2016 r.

 Zajęcia kulinarne

 

 

 

 

Zajęcia profilaktyczne cz. II- „Zachowaj trzeźwy umysł”

-poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni;

- pobudzenie kreatywności i rozwijanie zdolności dziecka;

- pobudzenie wyobraźni dziecka;

-stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i budowaniu wzajemnego zaufania.

Czwartek

13.07.2016 r.

Wyjazd do Sarbska „Sea Park”-Fokarium

- integracja grupy rówieśniczej i kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;

-poznanie życia fok, jako gatunku zagrożonego, ekologii i sposobu ochrony;

- upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

z uwzględnieniem bezpieczeństwa;

- doskonalenie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;

- rozwijanie umiejętności działania;

- przeżywanie przygody w świecie fantazji;

-nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania z dola od rodziców i domu rodzinnego.

Piątek

14.07.2016 r.

Dyskoteka

Mini szansa na sukces – karaoke

 

Zajęcia sportowe

- upowszechnianie wśród dzieci zasad umiejętności korzystania z czasu wolnego; ·- kształtowanie pozytywnych relacji między dziećmi; - integracja; - rozwijanie umiejętności współdziałania podczas zabawy;

- rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej;

-umożliwienie dzieciom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych;

-integracja i radość ze wspólnej zabawy przy muzyce.

Poniedziałek

17.07.2017 r.

Zajęcia biblioteczne wspólnie z p. Hanną Psiuch z Biblioteki z Bonina

- rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych wychowanków;

- kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień;

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;

- rozwijanie wyobraźni;

- zdobywanie wiedzy;

- rozwijanie kreatywności;

- rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej;

- odprężenie;

- wyciszenie;

- wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych.

Wtorek

18.07.2017 r.

Wycieczka do Koszalina 

Wizyta w Multikinie

Seans filmowy „ Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” cz. II

-pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wycieczki autokarowej;

-integracja grupy rówieśniczej;

-kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;

-upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa;

- kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy;

-rozwijanie wyobraźni dziecięcej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;

-doskonalenie sprawności fizycznej;

poznawanie przez uczestników ich mocnych stron, uzdolnień.

Środa

19.07.2017 r.

Warsztaty z kalkografii

- kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania   się narzędziami;

- rozwijanie zainteresowań technicznych;

- kształtowanie uzdolnień manualnych;

- kształtowanie postawy poznawczej i twórczej.

Czwartek

20.07.2017r.

Wyjazd do Dobrzycy-
„Park Labiryntów HORTULUS”

-rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności,

- nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie z dala od

rodziców i domu rodzinnego;

-podziwianie piękna krajobrazu;

- rozwijanie umiejętności działania;

-nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania z dola od rodziców i domu rodzinnego.

Piątek

21.07.2017r.

Zakończenie

Wyjazd do Rosnowa

„Pożegnalne ognisko” wspólnie z dziećmi ze Świetlicy w Rosnowa

- popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych;

-promowanie aktywnego spędzania czasu;

-rozwijanie turystyki rowerowej;

-integracja społeczności lokalnej;

-popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

Plan może ulec zmianie

Opracowała: mgr Małgorzata Kowal

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie