Kalendarium imprez  

listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Świetlica w Grzybnicy

Szczegóły

Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w naszej świetlicy sprzyja także wszechstronnemu rozwojowi dzieci, zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny jest zatem odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia.

Zajęcia w świetlicy są prowadzone według rocznego planu, z podziałem na poszczególne miesiące i tygodnie. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniam także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych. Obserwujemy również i rozmawiamy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego podopieczni uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staram się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania wolnego czasu, promując różnorodne zabawy i gry. Dbam również o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenie dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dając okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci. Zajęcia w świetlicy umożliwiają również poznawanie i rozwój zainteresowań.

W naszej świetlicy są prowadzone następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.);
  • ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez instruktora oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze ( czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań);
  • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata ( czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne);
  • kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowania pytań i odpowiedzi ( rozmowy z dziećmi pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie", „opowiedz , co było dalej", „20 pytań" itp.);
  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy ( konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych);
  • wyzwalające ekspresję twórczą ( prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, zabawy z zastosowaniem dramy itp.);
  • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów ( gry i zabawy sportowe, ćwiczenia na boisku).

Szczególną uwagę podczas zajęciach świetlicowych zwracam na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbam o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych ( kształtowanie postaw asertywnych i empatii), a także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staram się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonanie zadań oraz wdrażać do utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw.

W mojej codziennej pracy staram się jak najlepiej wypełnić czas spędzany przez dzieci w świetlicy. Organizując wiele ciekawych zajęć, dbając o rozwijanie różnorodnych umiejętności, kształtowanie właściwych postaw, pragnę przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci, zmniejszyć negatywne wpływy zewnętrzne ( np. telewizji, gier komputerowych). Dbam o miłą atmosferę i dobry kontakt z dziećmi, które często czują się zagubione w pełnym różnych problemów świecie. Zadowolenie dzieci i rodziców z mojej codziennej pracy to zachęta do ciągłego jej polepszania.

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie