Aktualności

Regulamin Konkursu Plastycznego

Szczegóły
20 luty 2020
Admin

Plakat

Regulamin do konkursu

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatu, ulotki lub projektu tablicy informacyjnej o tematyce związanej z prawidłową segregacją odpadów biodegradowalnych, ich recyklingiem, a w szczególności z kompostowaniem.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKO RATUJESZ!”

Cele konkursu:

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Manowo

           

Warunki uczestnictwa

Termin:

Ocenianie prac:

Nagrody w konkursie

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, Wyszewo 18, 76-015 Manowo

Ivory and Ash Grey Photo DIY Influencer Minimalist Facebook Cover

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego
„KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKO RATUJESZ!”

 

Metryczka do pracy konkursowej

Imię i nazwisko ………………………………………………………
Kategoria wiekowa………………………….………………………..

Świetlica w …………………….……………………………………..

Nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego…………………………..

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego
„KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKO RATUJESZ!"

 

Wyszewo, dn...................................

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................... w projekcie pn.: KOMPOSTUJESZ - ŚRODOWISKO RATUJESZ!" realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii.
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, że projekt jest realizowany w ramach konkursu Operatora Gazociągów Przesyłowych S.A., a partnerem konkursu jest Fundacja „Za górami za lasami"
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w tym na udostępnienie materiałów edukacyjnych powstałych w ramach realizacji projektu „KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKOM RATUJESZ!" przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, a także podmiotów współpracujących w ramach konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie
z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb realizacji projektu pn: „KOMPOSTUJESZ - -ŚRODOWISKO RATUJESZ!" zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

.........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)