BIP  

Biuletyn Informacji Publicznej

   

Kalendarium imprez  

czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

Regulamin Konkursu Plastycznego

Szczegóły

Plakat

Regulamin do konkursu

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatu, ulotki lub projektu tablicy informacyjnej o tematyce związanej z prawidłową segregacją odpadów biodegradowalnych, ich recyklingiem, a w szczególności z kompostowaniem.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKO RATUJESZ!”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 • Ograniczenie dewastacji środowiska, zwłaszcza w zakresie wykorzystania odpadów biodegradowalnych.  

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Manowo

 • I grupa wiekowa 7-9 lat (klasy I – III)
 • II grupa wiekowa 10-15 lat ( klasy IV-VIII)

           

Warunki uczestnictwa

 • W konkursie mogą wziąć udział prace plastyczne:
  format -  A4 lub A3
  forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wyklejanka, kolaż, frotaż.
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
 • Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 • Do każdej pracy musi być załączona Metryczka (załącznik nr 1 do Regulaminu), oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w projekcie „KOMPOSTUJESZ - ŚRODOWISKO RATUJESZ!”  (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Termin:

 • Prace plastyczne należy składać w świetlicach wiejskich na terenie gminy Manowo z Metryczką, którą należy dołączyć do pracy oraz zgodą na udział w projekcie
 • Prace powinny być dostarczone do 31marca 2020 roku.

Ocenianie prac:

 • Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja powołana przez Organizatora.
 • Ocenie będzie podlegać: zgodność pracy z tematyką Konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 • Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody w konkursie

 • Na podstawie nadesłanych prac zostaną wydrukowane tablice informacyjne oraz ulotki promujące i informujące o zasadach i zaletach kompostowania odpadów biodegradowalnych.  
 • Komisja konkursowa przyzna również po 2 nagrody główne w każdej świetlicy, po jednej w każdej kategorii wiekowej oraz dwa wyróżnienia w każdej świetlicy, po jednym z każdej kategorii wiekowej. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.
 • Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni podczas uroczystości wręczenia nagród w wyznaczonych świetlicach.
 • Laureaci w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe, organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej ilości nagród lub wyróżnień
 • W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu  uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie
  wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 • Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2020 roku
 • Łączna pula nagród wynosi 2100 zł

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, Wyszewo 18, 76-015 Manowo

Ivory and Ash Grey Photo DIY Influencer Minimalist Facebook Cover

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego
„KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKO RATUJESZ!”

 

Metryczka do pracy konkursowej

Imię i nazwisko ………………………………………………………
Kategoria wiekowa………………………….………………………..

Świetlica w …………………….……………………………………..

Nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego…………………………..

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu plastycznego
„KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKO RATUJESZ!"

 

Wyszewo, dn...................................

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................... w projekcie pn.: KOMPOSTUJESZ - ŚRODOWISKO RATUJESZ!" realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii.
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, że projekt jest realizowany w ramach konkursu Operatora Gazociągów Przesyłowych S.A., a partnerem konkursu jest Fundacja „Za górami za lasami"
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w tym na udostępnienie materiałów edukacyjnych powstałych w ramach realizacji projektu „KOMPOSTUJESZ – ŚRODOWISKOM RATUJESZ!" przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie, a także podmiotów współpracujących w ramach konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie
z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb realizacji projektu pn: „KOMPOSTUJESZ - -ŚRODOWISKO RATUJESZ!" zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

.........................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie