BIP  

Biuletyn Informacji Publicznej

   

Kalendarium imprez  

lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

Konkurs wojewódzki "KULTURA na DZIŚ"

Szczegóły

Bez tytułu

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież do udziału w wojewódzkim konkursie "KULTURA na DZIŚ", realizowanego w ramach zadania "PODAJ_KULTURĘ" programu edukacja kulturalna. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Organizatorem konkursu jest Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku.

Osoby zainteresowane zgłaszaja sie do Instruktorów Świetlic Gminy Manowo.

Regulamin konkursu dostępny poniżej

 REGULAMIN WOJEWÓDZIEGO KONKURSU

,,KULTURA na DZIŚ''

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie pod nazwą ,,KULTURA na DZIŚ'', zwanym dalej „Konkursem".

2. Konkurs realizowany jest w ramach zadania ,,PODAJ_KULTURĘ" w ramach Programu Edukacja kulturalna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

3. Organizatorem konkursu jest Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku– zwani dalej ,,Organizatorzy konkursu".

4. Podstawowym celem konkursu jest aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży, konfrontacja własnego talentu lub/ i rozwój tego talentu, pobudzenie wyobraźni. Kultura ma różne wymiary, opisy lub porusza trudne tematy . Dla jednych może oznaczać taniec, śpiew, film a dla innych być wyrazem tożsamości siebie. Jako organizatorzy nie narzucamy żadnego z tych znaczeń. Jesteśmy otwarci i ciekawi kultury widzianej oczami dzieci i młodzieży.

5. W ramach Konkursu ogłoszonych jest pięć kategorii konkursowych:

a) Film / short video / teledysk;

b) Fotografia / plakat graficzny;

c) Rysunek;

d) Gra planszowa / karciana;

e) Forma literacka – esej, wypracowanie, wiersz, opowiadanie itd.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

§2

Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie / wychowankowie Szkół Podstawowych, Ponadpodstawowych, Placówek Socjoterapeutycznych i Wychowawczych, Ośrodków

Kultury, Świetlic Socjoterapeutycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy samodzielnie wykonają pracę konkursową pojedynczo lub maksymalnie w dwuosobowym zespole.

3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu pracy artystycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie celem kwalifikacji konkursowej przez Organizatorów i ewentualnego przyznania nagrody. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel, instruktor lub wychowawca ucznia/wychowanka. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.

4. Każda szkoła, placówka, instytucja, organizacja może wysłać wiele prac w każdej proponowanej kategorii konkursowej. Każda osoba/zespół może przekazać tylko jedną prace konkursową w ramach niniejszego Konkursu.

5. Zgłoszenie uczestnika/zespołu do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, który jest dołączony do niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1). Jeśli szkoła, placówka, instytucja lub organizacja zgłasza prace konkursowe wielu uczestników/ kilku zespołów, musi wypełnić tyle formularzy ile jest prac artystycznych.

6. Dodatkowo warunkiem uczestnictwa jest wysłanie, oprócz zgłoszenia i pracy artystycznej, oświadczenia RODO (załącznik nr 2).

7. W zgłoszeniu proszę zwrócić uwagę na zaznaczenie kategorii wiekowej oraz dokładne

wpisanie danych uczniów, danych nauczyciela/wychowawcy/instruktora, nazwy i adresu szkoły/instytucji oraz danych kontaktowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

§3

Sposób oceny

1. Wysłane prace konkursowe muszą nawiązywać do tematyki konkursu „KULTURA na DZIŚ" czyli kultura rozumiana przez młodego człowieka i przedstawiona jego oczami (patrz. §1, punkt 4 regulaminu).

2. Prace wysyłane drogą pocztową muszą być dokładnie opakowane i zabezpieczone, tak by uniknąć zniszczenia pracy.

3. Pracę przesyłamy pocztą tradycyjną na adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku, Ryszewko 44, 74-200 Pyrzyce.
4. Forma prac artystycznych w następujących kategoriach:

a) Film / short video / teledysk – film przysłany na płycie DVD/CD nie dłuższy niż 3 minuty (rozszerzenie pliku: .mp4, .mov, .wmv, .mpg, .avi.);

b) Fotografia / plakat graficzny – wysłane w dwóch wersjach: 1. papierowa – wydrukowana (format A4 lub A3) i 2. elektroniczna (płyta DVD/ CD), dowolne jest wykonanie także przy użyciu programu graficznego;

c) Rysunek – technika wykonanej pracy dowolna (format A4 lub A3);

d) Gra planszowa / karciana – powinna być kompletna i zawierać instrukcje oraz być zapakowana w odpowiednie pudełko;

e) Forma literacka – esej, wypracowanie, wiersz, opowiadanie itd. – tekst na kartce

A4 lub A3, powinien być przepisany na komputerze.

5. Prace niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Praca musi być opatrzona na odwrotnej stronie metryczką zawierającą imię i nazwiska uczestnika, nauczyciela /wychowawcy /opiekuna oraz pełne dane szkoły/ instytucji z telefonem kontaktowym do nauczyciela/opiekuna.

6. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

a) oryginalność i pomysłowość;

b) niesztampowe podejście do tematu;

c) dobra identyfikacja pracy z tematyką konkursu;

d) czytelność;

e) charakter promujący kulturę wśród młodzieży;

f) wrażliwość;

g) twórcze myślenie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

§4

Etapy konkursu

1. Nadsyłanie prac konkursowych rozpoczyna się 21.X.2019 i trwa do 13.XI.2019 r.

Wysyłka prac na adres: MOS Ryszewko, Ryszewko 44, 74-200 Pyrzyce z dopiskiem ,,KULTURA na DZIŚ''. Nadesłane prace będę oceniane przez 5-osobowe Jury, w którego skład wejdą osoby działające w obszarze sztuki, kultury i edukacji oraz pracownika MOS Ryszewko i wychowanka MOS Ryszewko.

2. Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach, w pięciu kategoriach konkursowych, w trzech kategoriach wiekowych:

• I kategoria klasy 1-4;

• II kategoria klasy 5-8;

• III kategoria szkoły Ponadpodstawowe.

3. Zakład się wyłonienie finalistów nie mniej niż 2 z każdej kategorii oraz nie więcej niż 5 z jednej kategorii.

4. Uczestnicy, którzy zwyciężą zostaną poinformowani wiadomością wysłaną przez e-mail podany w formularzu na adres opiekuna i szkoły.

5. Dla laureatów przewiduje się statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości od 100 do 400 zł. Dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zostaną przygotowane dyplomy wysłane pocztą.

§ 5

Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016 poz. 922 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych będą Organizatorzy §1, pkt. 3.

3. W związku z prowadzeniem konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane: od uczniów - imię i nazwisko, wiek lub klasa a od nauczyciela/opiekuna: imię i nazwisko, adres szkoły, adres e-mail i telefon kontaktowy.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu,

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

5. Uczestnicy udzielają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Organizatorowi, wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z siedzibą w Ryszewko 44, 74-200 Pyrzyce, w związku z przeprowadzeniem konkursu, którego dotyczy niniejszy Regulamin, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przekazane dane są konieczne do przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z udziałem w konkursie na adres e-mail podany w karcie zgłoszeniowej".

6. Klauzula informacyjna RODO w formie załącznika 2 dołączona jest do niniejszego regulaminu. Klauzurę musi podpisać opiekun prawny uczestnika konkursu chyba że uczestnik ma ukończone 18 lat to podpisuje ją sam.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Ze zrozumiałych względów w konkursie nie mogą brać udziału osoby powiązane z Organizatorem lub innymi podmiotami biorącymi udział w przygotowywaniu
i prowadzeniu konkursu, osobami upoważnionymi do reprezentowania lub
wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury oceny lub wyboru laureatów konkursu oraz uczniowie prowadzonej szkoły przez organizatora. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2. Z prac półfinalistów powstanie wystawa, która zaprezentowana zostanie w jednej z szczecińskich instytucji kultury ( np. Zamek, OT KANA, DK 13 Muz, Trafostacja) podczas gali podsumowującej konkurs.

3. Gale poprowadzi konferansjer wraz z jednym wychowaniem MOS Ryszewko. Na galę zostaną zaproszeni wszyscy opiekunowie i uczestnicy konkursu, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu.

4. Nadesłane prace nie mogą naruszać przepisów prawa, a także naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej oraz naruszać prawa do prywatności, zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi, zagrażać ani naruszać praw osób trzecich.

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.mosryszewko.pl

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.

8. Konkurs nie jest „grą losową" w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

9. Nadesłanie zgłoszenia i pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptację przez Uczestników warunków niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie